Vương quốc Anh nâng cấp độ cảnh báo dịch COVID-19 từ cấp độ 3 lên cấp độ 4

https://unsplash.com/photos/tZDtyUrYrFU

(Xuất bản ngày 12/12/2021) Dựa theo lời khuyên của Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh – UK Health Security Agency và diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19 do sự tăng lên nhanh chóng Read More …