Tổng hợp các chương trình top-up học năm cuối đại học tại Anh để lấy bằng đại học Anh Quốc

Photo by Keira Burton from Pexels

Sinh viên hoàn thành 3 năm đầu tiên của chương trình đại học tại Việt Nam và học năm cuối tại trường đại học tại Anh

Ngành học: Kinh doanh, Doanh nghiệp, Sáng tạo và Quản lý; trong khi các khóa học khác phải phù hợp với nền tảng với khoá học chuyển tiếp.

Yêu cầu đầu vào: Yêu cầu điểm trung bình trở lên với GPA tối thiểu được 50%

Học sinh có thể chọn bài kiểm tra tiếng Anh nội bộ của trường (miễn phí) để nâng cấp điểm IELTS hoặc bắt đầu với các khóa học dự bị tiếng anh (12 tuần cho 5,5 IELTS; 6 tuần cho 6.0 IELTS)

Bạn vui lòng tham khảo một số chương trình dưới đây và liên hệ Tamian UK Ltd để được hỗ trợ xin học và học bổng.

Northumbria courses: IELTS 6.5 no band less than 5.5

BA Business Enterprise, Creation and Management (Top Up)https://london.northumbria.ac.uk/course/ba-hons-business-creation-top-up/£15,5001 year
BA Business (Top Up)https://london.northumbria.ac.uk/course/ba-hons-business-top-up/£15,5001 year
BSc Applied Computing (Top Up)https://london.northumbria.ac.uk/course/bsc-hons-applied-computing-top-up/£15,5001 year
BA International Banking and Finance (Top Up)https://london.northumbria.ac.uk/course/ba-hons-international-banking-and-finance-top-up/£15,5001 year
BSc Accounting and Finance (Top Up)https://london.northumbria.ac.uk/course/ba-hons-accounting-and-finance-top-up/£15,5001 year

Roehampton course: IELTS 6.5 no band less than 5.5

BA International Business and Finance (Top Up)https://www.roehampton.ac.uk/undergraduate-courses/international-business-and-finance-top-up/£13,1401 year

Solent courses: IELTS 6.0 no band less than 5.5

BSc Business Administration (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/business-administration-top-up-bsc£13,2601 year
BSc Marketing (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/marketing-top-up-bsc£13,2601 year
BA Film and Television (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/film-and-television-top-up-ba£13,2601 year
BA Media Production (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/media-production-top-up-ba£13,2601 year
BA Post production (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/post-production-top-up-ba£13,2601 year
BSc Accounting and Finance (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/accountancy-and-finance-top-up-bsc£13,2601 year
BA Sport Coaching and Physical Education (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/sport-coaching-and-physical-education-top-up-ba£13,2601 year
BA Digital Art (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/digital-arts-top-up-ba£13,2601 year
BSc Music Technology (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/music-technology-top-up-bsc£13,2601 year
BSc Maritime Management (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/maritime-management-top-up-bsc£13,2601 year
BSc International Construction Design Sustainability (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/international-construction-design-sustainability-top-up-bsc£13,2601 year
BEng (Bachelor in Engineering) Marine Engineering and Management (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/marine-engineering-and-management-top-up-beng£13,2601 year
Ba Photography (Top-up)https://www.solent.ac.uk/courses/undergraduate/photography-top-up-ba£13,2601 year

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *